ข่าวประชาสัมพันธ์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมรายงานความก้าวหน้าการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การดำเนินงานภายในฝ่าย โดย ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ ประธานฝ่ายต้อนรับ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ได้เชิญคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานภายในฝ่าย โดย ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์

ประธานฝ่ายต้อนรับ ณ ห้องประชุม AB 201 สนง.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่

การประชุมติดตามความก้าวหน้า งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การประชุมติดตามความก้าวหน้า งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562 ในวันที่ 10 กันยายน 2561

การประชุมติดตามความก้าวหน้า งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การประชุมติดตามความก้าวหน้า งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการแสดง

การติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการแสดง

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการแสดงบนเวที "งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562" ดำเนินการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการแสดงต่างๆ ภายในงาน โดยได้รับการรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้กระบวนการทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะกรรมการฝ่ายการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม

คณะกรรมการฝ่ายการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม

การนำเสนอการออกแบบ Logo และ mascot งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การนำเสนอการออกแบบ Logo และ mascot งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การประชุมความก้าวหน้างานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การประชุมความก้าวหน้างานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 

การร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

การร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะเกษตรศาสตร์กำหนดการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดยมีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เจ้าภาพงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560