การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันทักษะทางวิชาการสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

1. คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการจัดสวนหย่อมกลางแจ้ง พื้นที่ 2x3 เมตร “สวนสวยกินได้”

2. คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการจัดสวนแก้วแบบชื้น

3. คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการจัดสวนถาดแบบชื้น “แนวคิดการจาลองธรรมชาติ”

4. คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการเขียนภาพสีน้า “ภาพบรรยากาศในงานเกษตร”