ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

133 หมู่ 5 ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

โทรศัพท์ : 08-6470-3288 โทรสาร : 0-7548-9612 Email: agr@rmutsv.ac.th