งานแถลงข่าววันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

งานแถลงข่าววันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

“เกษตร ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”