การแข่งขันสะบัดแส้-คล้องและล้มโคงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

การแข่งขันสะบัดแส้-คล้องและล้มโคงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันสะบัดแส้-คล้องและล้มโคงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการจัดการแข่งขันสะบัดแส้

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการจัดการแข่งขันคล้องและล้มโค