การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่)

ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562

คลิกที่นี้ : รายละเอียดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

คลิกที่นี้ :  ใบสมัครการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์