การติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการแสดง

การติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการแสดง

ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการดำเนินการแสดงบนเวที "งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562" ดำเนินการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันและการแสดงต่างๆ ภายในงาน โดยได้รับการรายงานผลการดำเนินการตามแผนงานที่ได้วางไว้อย่างต่อเนื่อง และร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อให้กระบวนการทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี