การดำเนินงานภายในฝ่าย โดย ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์ ประธานฝ่ายต้อนรับ

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ ได้เชิญคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับทุกท่าน

เข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานภายในฝ่าย โดย ผศ.สุพจน์ นาคฤทธิ์

ประธานฝ่ายต้อนรับ ณ ห้องประชุม AB 201 สนง.วิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่