การประกวดวงกลองยาว งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

กำหนดการประกวดวงกลองยาว งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

กำหนดการประกวดกลองยาว งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการประกวด