การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2562
ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 

1.กำหนดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการประกวด

​2.ใบสมัครการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารใบสมัครการประกวด

​3.แบบ template การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

คลิกที่นี้ : ตัวอย่างแบบ template

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารแบบ template