การแข่งขันปลากัดสวยงามและปลากัดพื้นบ้าน งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

การแข่งขันปลากัดสวยงามและปลากัดพื้นบ้าน งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การแข่งขันปลากัดสวยงามและปลากัดพื้นบ้าน งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการจัดการแข่งขัน