การประกวดธิดาเกษตร งานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

1.หลักเกณฑ์การสมัครของผู้เข้าประกวดธิดาเกษตร
2.กำหนดการประกวด

 

3.ใบสมัครธิดาเกษตรและเกษตรเกินร้อย