คณะกรรมการฝ่ายการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม

คณะกรรมการฝ่ายการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม
คณะกรรมการฝ่ายการประกวดผลผลิตทางการเกษตรกำหนดการประชุมเพื่อติดตามกระบวนการทำงาน กำหนดการประชุมเพื่อติดตามกระบวนการทำงาน วิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการประกวดผลผลิตทางการเกษตร/การประกวดแข่งขันของนักเรียน นักศึกษาและบุคคลภายนอก ในช่วงระยะเวลางานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 ให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วตามแผนงานที่ได้กำหนดไป ซึ่งมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ อ.ทุ่งสง