การประชุมความก้าวหน้างานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

การประชุมความก้าวหน้างานวันเกษตรแห่งชาติ 2562

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์ จัดประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 

เตรียมความพร้อมของการดำเนินงานจัดการในส่วนงานต่างๆ ให้เสร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดเอาไว้อย่างถูกต้อง