การร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

การร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

คณะเกษตรศาสตร์กำหนดการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ งานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

โดยมีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เจ้าภาพงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560

ให้ข้อมูลการจัดงานเกษตรแห่งชาติ  ข้อปฏิบัติ คำแนะนำและความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อให้การทำงานในแต่ละหน่วยงานเป็นไปได้อย่างถูกต้อง