การแข่งขันทักษะการขับรถแทรกเตอร์เข้าติดเครื่องพ่วงท้าย

การแข่งขันทักษะการขับรถแทรกเตอร์เข้าติดเครื่องพ่วงท้าย

สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

ระหว่างวันที่ 2 – 9 กุมภาพันธ์ 2562

ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

วิทยาเขตนครศรีธรรมราช อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

 

1. กำหนดและใบสมัครการแข่งขันทักษะการขับรถแทรกเตอร์เข้าติดเครื่องพ่วงท้าย

คลิกที่นี้ : รายละเอียดเอกสารกำหนดการและใบสมัคร