การลงทะเบียนประชุมทางวิชาการ/ฝึกอบรม งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562

1. ลงทะเบียนผู้เข้าประชุมทางวิชาการ/ฝึกอบรม
2. เลือกหัวข้อประชุมทางวิชาการ/ฝึกอบรมที่ต้องการ

5 กุมภาพันธ์ 2562

เลือก หัวข้อ เวลา สถานที่ หน่วยงาน
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
เกษตรกรไทย รู้ออมสู่วัยเกษียณ 09.00–12.00 น. ห้องบรรยาย 2 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะเทคโนโลยีการจัดการ
อบรมการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตร 09.00–12.00 น. ห้อง AG21 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจเกษตร 13.00–16.00 น. ห้องบรรยาย 1 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะเทคโนโลยีการจัดการ
แหนมเห็ด (5-6 กุมภาพันธ์ 62) 13.00-16.00 น. ตึก อก. AP3 อาคารแปรรูป 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการทำหมันสุนัข แมว และบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ 09.00-12.00 น.
13.00-16.00น.
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์
การเพาะเห็ดเศรษฐกิจแบบมืออาชีพ 09.00-12.00 น. ห้อง PS201-202 อาคารสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
การตลาดออนไลน์ด้วยโซเชียลมีเดียสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 09.00-12.00 น. ตึก IT ห้อง IT21 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เสวนาทางวิชาการ
อนาคตทุเรียนไทยจะไปรุ่งหรือร่วง 09.00-12.00 น. ห้องบรรยาย 3 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะเกษตรศาสตร์
สร้างชุมชมเข้มแข็งด้วยบริการวิชาการได้อย่างไร 13.00-16.00 น. ห้อง AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขต คณะเกษตรศาสตร์

6 กุมภาพันธ์ 2562

เลือก หัวข้อ เวลา สถานที่ หน่วยงาน
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
การทำสบู่สมุนไพรขมิ้นชันสกัดผสมน้ำผึ้ง 13.00-16.00 น. ห้อง PS201-202 อาคารสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริการทำหมันสุนัข แมว และบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์ 09.00-12.00 น.
13.00-16.00น.
โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์
การทำวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวพิการ 13.00-16.00น. ห้องบรรยาย 3 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์
การจัดการปุ๋ยและวิเคราะห์ธาตุอาหารในปาล์มน้ำมัน 09.00-12.00 น. ห้อง PS201-202 อาคารสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
การถ่ายภาพสินค้าเกษตรเพื่อการตลาดออนไลน์ 09.00–12.00 น. ห้องบรรยาย 1 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะเทคโนโลยีการจัดการ

7 กุมภาพันธ์ 2562

เลือก หัวข้อ เวลา สถานที่ หน่วยงาน
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
การผลิตส้มโอทับทิมสยามอย่างไรให้ปลอดโรค 09.00-12.00 น. ห้อง PS201-202 อาคารสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
ภาษาอังกฤษสำหรับเกษตรกรยุค 4.0 09.00-12.00 น.
13.00-16.00น.
ตึก IT ห้อง IT35 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูง 13.00-16.00 น. ห้อง PS201-202 อาคารสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
ผลิตภัณฑ์ปลาส้มจากปลานิล 13.00-16.00 น. ตึก อก. AP1 อาคารแปรรูป 1 คณะเกษตรศาสตร์
จิ้งหรีดแปรรูป 08.30-16.00 น. ตึก อก. AP3 อาคารแปรรูป 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผลิตภัณฑ์จากปลาดุก (7-8 กุมภาพันธ์ 62) 08.30-16.00 น. ตึก อก. AP2 อาคารแปรรูป 2 คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เสวนาทางวิชาการ
“Farm Stay” การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 09.00–12.00 น. อาคารสำนักงานวิทยบริการ คณะเทคโนโลยีการจัดการ

8 กุมภาพันธ์ 2562

เลือก หัวข้อ เวลา สถานที่ หน่วยงาน
การฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น
การควบคุมปลวกในสวนยางด้วยสารธรรมชาติจากพืช 13.00-16.00 น. ห้อง PS201-202 อาคารสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
การตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อและการผสมเทียมไก่พื้นเมืองไทย 09.00-12.00 น.
13.00-16.00น.
ห้อง AS302 อาคารสาขาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์
การผลิตสารสีแดงจากข้าวพื้นเมืองโดยราโมแนสคัส 08.30-12.00 น. ห้อง CB208 อาคารเรียนรวม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การทำปุ๋ยไส้เดือนดินคุณภาพสูง 09.00-12.00 น. ห้อง PS201-202 อาคารสาขาพืชศาสตร์ เจ้าของฟาร์มมูลไส้เดือน
บรรยายทางวิชาการ
สัมมนาวิชาการด้านสัตว์เลี้ยง : โภชนศาสตร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ควรรู้ โรคไตในสัตว์เลี้ยงที่ใครก็มองข้าม และกระดูกหักรักษาได้ทางศัลยกรรม 09.00-12.00 น.
13.00-16.00น.
ห้องบรรยาย 3 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์

บรรยายทางวิชาการ : ไขมันทรานส์ “ภัยคุกคาม” ทำอย่างไรดี?

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง AG21 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตรร

เสวนาทางวิชาการ : การพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อยุคไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยาย 3 โรงพยาบาลสัตว์เล็กร

บรรยายทางวิชาการ : ขยะขึ้นห้าง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง AG21 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตรร

เสวนาทางวิชาการ : เกษตรคอนโด ๙ ชั้น การเกษตรผสมผสานและทฤษฏีใหม่

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยาย 1 โรงพยาบาลสัตว์เล็กร

เสวนาทางวิชาการ : ทิศทางการปรับตัวของเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา/ปาล์มน้ำมัน ในภาคใต้เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตร

เสวนาทางวิชาการ : Smart farm

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง AB201 อาคารสำนักงานวิทยาเขตร

เสวนาทางวิชาการ : อนาคตทุเรียนไทยจะไปรุ่งหรือร่วง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยาย 3 โรงพยาบาลสัตว์เล็กร

เสวนาทางวิชาการ : สร้างชุมชมเข้มแข็งด้วยบริการวิชาการได้อย่างไร

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง AB306 อาคารสำนักงานวิทยาเขตร

เสวนาทางวิชาการ : “Farm Stay” การทำสวนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสำนักงานวิทยบริการร

บรรยายทางวิชาการ : สัมมนาวิชาการด้านสัตว์เลี้ยง : โภชนศาสตร์สำหรับสัตว์เลี้ยงที่ควรรู้ โรคไตในสัตว์เลี้ยงที่ใครก็มองข้าม และกระดูกหักรักษาได้ทางศัลยกรรม

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องบรรยาย 3 โรงพยาบาลสัตว์เล็กร


คณะกรรมการฝ่ายประชุมทางวิชาการ/ฝึกอบรม งานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2562 top กลับสู่ด้านบน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช